Saturday, May 13

10:30-11:20 Gregg Zuckerman

11:30-12:10 Vera Serganova

14:15-15:05 Ivan Dimitrov

15:45-16:35 Edward Frenkel

16:45-17:35 Alexandru Chirvasitu

Sunday, May 14

10:00-10:50 Crystal Hoyt

11:00-11:50 Alexey Petukhov

12:00-12:50 Dimitar Grantcharov

01:00-01:20 Ivan Penkov